STATUT

UCZNIOWSKIEGO LUDOWEGO

KLUBU SPORTOWEGO TAEKWONDO

ROZDZIAŁ I

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny.

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Uczniowski Ludowy Klub Sportowy TAEKWONDO w Bornem Sulinowie i zwane jest dalej klubem.
 2. Stowarzyszenie może używać skrótu: ULKST Borne Sulinowo.

§ 2

 1. Terenem działania Klubu jest miasto i gmina Borne Sulinowo.
 2. Siedzibą Klubu jest Urząd Miasta i Gminy Borne Sulinowo.

§ 3

 1. Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
 2. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 4

Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o systemie oświaty oraz z własnym statutem.

§ 5

Klub używa pieczęci, godła, flagi, odznak i znaczków zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6

Klub może być członkiem innych organizacji i związków.

ROZDZIAŁ II

Cel i środki działania.

§ 7

Celem klubu jest:

 1. planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe kluby oraz pomoc organizacyjną rodziców i sympatyków Klubu,
 2. angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
 3. uczestniczenie oraz pomoc w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,
 4. organizowanie obozów sportowych i rekreacyjnych dla członków Klubu w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i integracji,
 5. organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
 6. organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
 7. kształcenie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

§ 8

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorami szkół, związkami sportowymi, klubami sportowymi, ludowym zrzeszeniem sportowym, władzami samorządowymi i sportowymi.

§ 9

 1. Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców.
 2. Do prowadzenia swoich spraw Klub może zatrudnić pracowników.

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających
 3. honorowych.

§ 11

 1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być dzieci i młodzież z terenu Miasta i Gminy na zasadach ustalonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, rodzice, sympatycy i nauczyciele, którzy złożą pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.
 2. Małoletni mogą być członkami Klubu na zasadach ustalonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

§ 12

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach,
 2. zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu,
 3. korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,
 4. korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 13

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele lub zostaną przyjęci przez Zarząd i deklarują pomoc materialno-finansową Klubu.

§ 14

Członkowie wspierający mają prawo do:

 1. uczestnictwa bezpośredniego lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu,
 2. zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu,
 3. korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 15

 1. Godność członka honorowego nadaje WZ na wniosek Zarządu osobom fizycznym, które wniosły szczególne zasługi dla rozwoju Klubu.
 2. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych.

§ 16

Do obowiązków członków klubu należy:

 1. branie czynnego udziału w działalności Klubu,
 2. przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu,
 3. godne reprezentowanie barw Klubu,
 4. płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu.

§ 17

Członkostwo w klubie ustaje poprzez:

 1. dobrowolne występowanie zgłoszone na piśmie do Zarządu,
 2. skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:

– umyślnego naruszenia postanowień statutu,

– nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6 miesięcy,

 • działania na szkodę Klubu,
 • rozwiązanie Klubu.

ROZDZIAŁ IV

Władze Klubu

§ 18

 1. Władzami Klubu są:

     – Walne Zebranie Klubu,

     – Zarząd,

     – Komisja Rewizyjna.

 • Kadencja władz trwa 4 lata. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu.
 • Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu nie zapadną inaczej.

§ 19

 1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd raz na cztery lata.
 3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.

§ 20

 1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

– uchwalenie programów sportowej i finansowej działalności Klubu,

– rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

– uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,

– wybór Zarządu i komisji Rewizyjnej,

– podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązywania Klubu,

– ustalanie wysokości trybu płacenia składek członkowskich,

– rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu.

 • Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej ½ uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin był podany w zawiadomieniu.
 • W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 21

 1. Zarząd Klubu składa się z 7 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają prezesa, zastępcę, sekretarza i skarbnika.
 2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
 3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej ½ liczby członków Zarządu, w tym prezesa lub sekretarza.
 4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują prezesowi działającemu wspólnie z sekretarzem.

§ 22

 1. Do zadań Zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:

– reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

– wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,

– uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

– powołanie i rozwiązywanie komisji problemowych,

– przyjmowanie i skreślanie członków,

– zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

– składanie sprawozdań z działalności Klubu.

§ 23

 1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

§ 24

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.
 3. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
 4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.
 5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

– przeprowadzanie okresowych kontroli statutowej i finansowej Klubu,

– wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

– składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

– składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,

– występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem bądź innymi interesami Klubu działań Zarządu.

§ 25

 1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo się odwołać do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

§ 26

W przypadku powołania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia członków Klubu. Liczba osób nowoprzyjętych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

ROZDZIAŁ V

Wyróżnienia i kary.

§ 27

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
 2. Zasady raz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.

§ 28

 1. W razie naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Klubu – Zarządowi przysługuje – zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu – prawo do wymierzania kar:

                  – upomnienia,

                  – nagany,

            – zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,

            – wykluczenia.

 • Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 ddni.
 • Uchwała Walnego Zebrania Klubu jest ostateczna.

ROZDZIAŁ VI

Majątek i fundusze Klubu.

§ 29

 1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
 2. Na fundusze Klubu składają się:

– składki członkowskie,

– darowizny i zapisy,

– dotacje na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone Klubowi,

– dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny,

– dochody z majątku,

– inne wpływy.

§ 30

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących: prezesa, sekretarza, dwóch upoważnionych członków Zarządu.

ROZDZIAŁ VII

Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu.

§ 31

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 32

 1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek.
lipiec 2024
P W Ś C P S N
« kw.    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031