W dniach 25-27.04.2008r. w Boles?awcu odby?a si? Og_lnopolska Olimpiada M?odzie?y w Taekwondo Olimpijskim, w kt_rej nasz klub bra? udzia?. Reprezentowa?o go 11 zawodnik_w. Wcze?niejsze ci??kie przygotowania i wola walki zawodnik_w zaowocowa?y sukcesem ca?ej grupy.
 
Mamy dw_ch Mistrz_w Polski !!! 🙂
Wyniki:
Klaudia W?odarczak– I miejsce w kat. K1 – 2 walki wygrane (tytu? najlepszej zawodniczki olimpiady)
Rafa? Szypulski – I miejsce w kat. M8 – 3 walki wygrane
Sylwia Sieniawska – II miejsce w kat. K3 – 2 walki wygrane
Olga Micha?kiewicz</strong> – II miejsce w kat. K9 – 2 walki wygrane
Maciej Ostrowski– II miejsce w kat. M6 – 4 walki wygrane
Natalia Mencfeld</strong> – III miejsce w kat. K1 – 0 walk wygranych
Magda Atrachimowicz</strong> – III miejsce w kat. K10 – 1 walka wygrana
Adrian Zakrzewski</strong> – III miejsce w kat. M1 – 2 walki wygrane
Patrycja Skuza, Hubert Podg_rski i ?ukasz Gajewski przegrali swoje pierwsze walki i to zaprzepa?ci?o ich szans? na medal 8 medalowych miejsc na 11 zawodnik_w bior?cych udzia? w zawodach to ogromny sukces! decoration: underline;”>Nasz klub zaj?? II miejsce w klasyfikacji dru?ynowej !!!
Serdecznie gratulujemy naszym m?odym fighterom!!! Oby tak dalej !!! 🙂

Dnia 27 kwietnia starsza grupa zawodnik_w uczestniczy?a w Og_lnopolskim Dniu Olimpijczyka w Kaliszu Pomorskim. Odby?o si? wiele_inscenizacji i przedstawie? w tym pokaz taekwondo w wykonaniu naszego klubu. Pokaz opracowa? i przygotowa? trener Tomasz Rodziewicz (Krrrokodyl :P) z pomoc? zawodnik_w. Serdecznie dzi?kujemy r_wnie? panu Januszowi Sta?czykowskiemu za opiek? nad grup? i komentowanie pokazu godne podziwu 🙂

W dniach 18-20.04.2008 w Piszu odby?y si? Mistrzostwa Polski Senior_w w Taekwondo Olimpijskim. Nasz klub reprezentowa?a czw_rka zawodnik_w: Emilia Szypulska (kat. wagowa +72kg), Damian Skiba (kat. wagowa -67kg), Mateusz G?siorowski i Micha? Redosz baj kat. wagowa +84kg).
 
Srebrny medal wywalczy?a Emila  konuj?c Natali? Skwarek (Czerwony Smok Pozna?) wynikiem 3:1. W finale uleg?a do?wiadczonej zawodniczce, reprezentantce kadry narodowej senior_w, Katarzynie Kalinowskiej (AZS UWM Olsztyn) wynikiem 2:4.
 
Reszcie zawodnik_w niestety si? nie powiod?o. Polegli w pierwszych walkach. Damian prowadz?c podczas ca?ej walki ostatecznie przegra? z?otym punktem z Paw?em Noga?skim (AZS AWF Warszawa). Mateusz uleg? Marcinowi Zab?ockiemu (Czerwony Smok Pozna?), a Micha? przegra? z Maciejem Kaczorowskim (AZS AWF Warszawa).
Zaznaczy? nale?y, ?e to by? pierwszy start tej czw_rki na zawodach seniorskich, wi?c PIERWSZE KOTY ZA P?OTY!!! Nast?pnym razem b?dzie lepiej 🙂
W dniach 14-16.03.2008r. odby?y si? w Olsztynie II eliminacje do Mistrzostwa Polski Junior_w i Mistrzostw Polski M?odzie?y, w kt_rych nasz klub bra? udzia?.
 
Wyniki:
Juniorzy:
Marcin Anikiej – I miejsce w kat. wagowej -59kg (4 walki wygrane)
Pawe? Parkot – I miejsce w kat. wagowej -63 kg (4 walki wygrane)
Micha? Radosz – I miejsce w kat. wagowej +78 kg (2 walki wygrane
Marcin Mikrut – III miejsce w kat. wagowej -55kg (2 walki wygrane)
Hubert ?cis?o– III miejsce w kat. wagowej – 63kg (2 walki wygrane)
M?odzie?owcy
Mateusz G?siorowski – II miejsce w kat. wagowej -87 kg (1 walka wygrana)
Z dziesi?ciu startuj?cych zawodnik_w zakwalifikowa?o si? sze?ciu, co jest bardzo dobrym rezultatem. Na Mistrzostwach Polski, kt_re odb?d? si? w dniach 31.05-1.06.2008 nasz klub b?dzie reprezentowany wi?c przez 10 zawodnik_w (bior?c pod uwag? zakwalifikowanych z obu eliminacji) – 6 junior_w i 4 m?odzie?owc_w…
 
Gratulujemy! 🙂
W dniach 07.03 – 09.03.2008 odby?y si? w <span>Hamburgu(Niemcy)mi?dzynarodowe zawody GermanOPEN. To drugi ju? turniej klasy A, w kt_rym nasz klub bra? udzia?. Reprezentowali nas tak jak poprzednio Emilia Szypulska (senior, kat. wagowa -72kg), Marcin Anikiej (junior, kat. wagowa do -59 kg), Pawe? Parkot (junior, kat. wagowa do -63 kg)_i Damian Skiba, startuj?cy po raz kolejny jako zawodnik kadry narodowej junior_w (kat. wagowa do -68 kg).
 
Po raz pierwszy mieli?my okazj? walczy? na elektorniczne hoga, co okaza?o si? nie lada wyzwaniem! W ka?dej kategorii wagowej by?a ustalona_si?a z jak? zawodnicy powinni uderza?, by zdoby? punkt.
 
Damian i Marcin startowali w sobot?. Swoje pierwsze walki mieli jednocze?nie. Damian przegra? wynikiem_3:8. Walczy? z zawodnikiem z Izraelu. Marcin natomiast_wygra? 3 walki! Pierwsz? wynikiem 6:3._W drugiej spotka? si? z zawodnikiem z USA i zako?czy? j? wynikiem 7:0. Trzecia walka by?a naprawd? ci??ka – Marcin zmierzy? si? z zawodnikiem z Tunezji. Zaci?ta walka doprowadzi?a do remisu (5:5), kt_ry rozstrzygni?to z?otym punktem. Przeciwnik zaatakowa? technik? dollyo chagi z si?? 157 (pr_g w tej wadze wynosi? 160), Cinek natomiast skracaj?c dystans – chirugi z si?? 161! Tak wi?c walka zako?czy?a si? emocjonuj?cym zwyci?stwem Marcina! Walk? o br?zowy medal Cinek stoczy? z zawodnikiem z Wielkiej Brytani (ubieg?oroczny vice-mistrz Europy Junior_w). Niestety musia? uzna? jego wy?szo??, walka zako?czy?a si? wynikiem 3;6. Przeciwnik Marcina doszed? do fina?u. Cinek zaj?? og_lnie pi?te, bardzo wysokie miejsce.
<p>W niedziele walki stoczyli Emila i Pawe? . Pierwsza walczy?a Emila_i niestety poleg?a w pierwszej walce zawodniczce ze Szwecji wynikiem 0:5. Nied?ugo po niej wystartowa? Pawe?, kt_ry tak?e przegra? pierwsz? walk? z zawodnikiem z Holandi (1:8) :/
W turnieju startowa?o <strong>ponad 1000 zawodnik_w</strong> z 52 pa?stw. Tym razem byli?my bli?ej wywalczenia medalu … 🙂 Nast?pnym razem b?dzie lepiej!
W dniach 23.02 – 24.02.2008 odby?y si? w <strong>Eindhoven (Holandia) mi?dzynarodowe zawody Dutch OPEN, w kt_rych nasz klub bra? udzia?. Reprezentowali nas Emilia Szypulska (senior, kat. wagowa +72kg), Marcin Anikiej (junior, kat. wagowa do 59 kg), Pawe? Parkot(junior, kat. wagowa do 63 kg) oraz Damian Skiba startuj?cy jako zawodnik kadry narodowej junior_w (kat. wagowa do 68 kg).
 
Wszyscy nasi zawodnicy startowali w sobot?. Jako pierwszy z przeciwnikiem musia? zmierzy? si? Damian, przegrywaj?c walk? 1:8. Walczy? z zawodnikiem z Niemiec (Ruben Qurin), kt_ry ostatecznie zaj?? 3 miejsce, wygrywaj?c p_?niej jeszcze dwie walki. Nast?pnie walk? z Norwegiem stoczy? Marcin, przegrywaj?c 3:4, a po nim Pawe? z Belgiem, r_wnie? ulegaj?c przeciwnikowi wynikiem 2:5. Po d?ugim oczekiwaniu, na ko?cu walczy?a Emila. Niestety nie zdo?a?a dla klubu wywalczy? medalu i poleg?a w pierwszej walce 0:7 z belgijk? (Laurence Rase), kt_ra ostatecznie wygra?a ca?? kategori?.
 
W turnieju startowa?o ponad 500 zawodnik_w. Wywalczy? tam medal to naprawd? sukces. Nam si? niestety nie uda?o. Stwierdzi? mo?emy, ?e tym razem szcz??cia w losowaniu nie mieli?my. Zawody te pokaza?y nam jak wiele pracy jeszcze przed nami. Nie poddajemy si? jednak i 8 marca jedziemy na kolejny powa?ny turniej – German Open w Hamburgu.

W dniu 09.02.2008r. w Sierpcu odby? si? <strong>Turniej pretendent_w do kadry narodowej</strong> … z naszego klubu wystartowa?o 3 zawodnik_w:
Damian Skiba (junior, kat. do 68 kg) – I miejsce (2 walki wygrane) – mo?na definitywnie stwierdzi?, ?e Damian zdominowa? swoj? kategori? ju? po raz kolejny, co przybli?a go do upragnionych tegorocznych M? junior_w. Oby tak dalej!
Marcin Anikiej (junior, kat. do 59 kg) – II miejsce (2 walki wygrane) – pierwsz? walk? Marcin stoczy? z <zawodnikiem z Warszawy, drug? za? z zawodnikiem z Ciechanowa. W finale jednak poleg? po raz drugi ju? w starciu z Bartoszem Ka?u?nym. Jak to si? m_wi: do trzech razy sztuka! 😉
Pawe? Parko (junior, kat. do 63 kg) – III miejsce (1 walka wygrana) – pierwsz? walk? Pawe? wygra? z zawodnikiem z Sierpca, drug? natomiast przegra? przez wskazanie s?dzi_w z zawodnikiem, kt_ry wygra? ca?? kategori?. Ma?o brakowa?o … 😉
Gratulujemy !!! … SI?AA !!!

Wiem, ?e troch? sp_?nione wie?ci, ale lepiej p_?no ni? wcale :] No wi?c dla tych, kt_rzy nie wiedz? (o ile jeszcze tacy s? :P) …
 
… Trener ULKSu, Dariusz Skiba otrzyma? tytu? Najlepszego Trenera Roku 2007 w plebiscycie G?osu Koszali?skiego. Wygra? jednog?o?nie ! Na pewno wszyscy si? ze mn? zgodz?, gdy powiem, ?e jak najbardziej sobie na to zas?u?y? 🙂 Wszyscy jeste?my bardzo zadowoleni i dumni !!! Jeszcze raz serdecznie gratulujemy !!! 🙂

Do plebiscytu G?osu Koszali?skiego na najlepszego sportowca, trenera i menad?era zg?oszony zosta? trener ULKSu, Dariusz Skiba oraz zawodniczka, <strong>Emilia Szypulska
Oboje ci??ko pracowali na sukces zar_wno sw_j, jak i klubu

G?osujcie na nich !!!

Trener SMS o tre?ci kgksport 45 na numer 7168 Emi o tre?ci kgksport 09 na numer 7168

G?osowanie trwa do 16-tego stycznia 2008r. !!!

Marcin Anikiej(wszystkim znany pod pseudonimem Cinek :P) do?aczy? do dw_jki kadrowicz_w z naszego klubu (Damiana Skiby i Emilii Szypulskiej). Dosta? on powo?anie na p_? roku do kadry narodowej junior_w. Razem z Damianem jad? 12-tego grudnia na zgrupowanie do Cetniewa (Emila odpoczywa xD hehe) ..

… Wszyscy wiedzieli?my, ?e Cinek niebawem do??czy do kadry (by?o to nieuniknione z takim talentem :D), jednak nikt nie s?dzi?, ?e stanie si? to tak szybko! Bardzo si? cieszymy i <strong>GRATULUJEMY … <strong>!!! 🙂

Lipiec 2020
P W Ś C P S N
« Kwi    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031